Lejebetingelser

  • LARSEN YACHT CHARTER ved Brdr. Larsen Aps (Følgende nævnt som udlejer)
  • De af udlejer udlejet fartøjer udlejes kun til lejere, der kan dokumentere kendskab til sejlads. Dokumentationen skal på forlangende forevises/afprøves, når båden overtages.
  • Når bestillingen er modtaget hos udlejer, får lejer tilsendt kontrakt på det ønskede lejemål. Båden er først endelig reserveret, når den underskrevne kontrakt samt første rate på 30 % af lejesummen er modtager af udlejer.
  • Afbestilles bådlejen indgået i denne kontrakt skal hele leje beløbet stadig betales. Medmindre det lykkes at leje båden ud til anden side. Genudlejes båden, tilbagesendes det fulde beløb, minus et gebyr på 15 % Det anbefales at bådlejer tegner en afbestillingsforsikring i et anerkendt forsikrings selskab. Dette kan også gøres igennem udlejer.
  • Minimumsudlejningsperioden er normalt 1 uge, startende en lørdag. Et lejet fartøj overtages kl. 14.00 den begyndende lørdag og skal afleveres det aftalte sted senest den afsluttende lørdag kl. 9.00. Dog skal båden være i havn senest fredag eftermiddag. Er det først muligt at være i havn Lørdag formiddag, aftales dette telefonisk med udlejer. Ved forsinket aflevering betales for 1 ekstra dag, såfremt aflevering sker inden kl. 14.00. Ved senere aflevering, godtgør lejer bådejers tab, normalt leje for efterfølgende udlejning.
  • Står det aftalte fartøj ikke til rådighed, på grund af havari, motorskade eller andet forhold som gør at bådejer ikke finder det forsvarligt eller muligt at udleje fartøjet, stiller udlejer så vidt muligt et andet tilsvarende fartøj til rådighed. Kan udlejer ikke indenfor 24 timer stille et tilsvarende fartøj til rådighed, vil det fulde indbetalte lejebeløb blive tilbagebetalt og lejer har herefter ingen yderligere krav mod udlejer.
  • Lejeperioden kan normalt ikke forlænges, efter at båden er overtaget. I tilfælde hvor lejer på grund af vejrforhold eller andet af bådlejer upåvirkelig, er nødsaget til at forlænge lejeperioden ud over det aftalte tidspunkt, skal aftale herom indgås med udlejer straks mulig før det aftalte afleveringstidspunkt. Sker forlængelsen af lejemålet på grund af forhold, for hvilke lejer ikke er ansvarlig, er lejer berettiget til efter nærmere aftale med udlejer, at aflevere båden i enhver sikker dansk havn, men må selv bære omkostningerne ved rejse til det sted hvor lejemålet skulle afsluttes.
  • Lejen dækker alt udstyr, bortset fra brændstof og gas. der ydes ingen reduktion i den aftalte leje, såfremt enkelte udstyrsdele, der ikke har betydning for sikkerheden, mangler. Lejer er forpligtet til inden afsejlingen at gennemgå udstyrslisten og anmelde evt. mangler.
  • Lejeren er overfor udlejer ansvarlig for sikker navigation, sejlføring og sejlads i øvrigt. Såfremt et uheld indtræffer, må alle relevante oplysninger, herunder navne på implicerede både og disses forsikringsselskaber. omgående meddeles til udlejer. Lejer er ansvarlig for manglende forsikringsdækning, som måtte skyldes, at lejer har forsømt at sikre sig disse oplysninger. Det bemærkes vedrørende søkort ombord: Udlejer kan ikke påtage sig ansvar, som følge af fejl på eller mangel af søkort.​​
  • Alle fartøjer er fuldt kaskoforsikrede, men lejer skal ved overtagelsen af båden betale et forsikringsdepositum - afhængig af bådens størrelse. Dette depositum dækker kaskoforsikringens selvrisiko, samt udgifter foranlediget af skade, tab af udstyr indtruffet under lejemålet, eller som følge af dette. Det indbetalte depositum tilbagebetales lejer ved afslutningen af lejemålet, såfremt ingen skade, tab af udrustning eller krav fra tredjepart er Opstået under lejemålet , eller som følge af dette.

  • Udlejer påtager sig intet ansvar for tab af tid eller for udgifter, der kan tilskrives mangler eller defekter ved det lejede fartøj. I påkommende fald må lejer straks ved overtagelsen eller når manglen eller defekten konstateres under lejeperioden, sætte sig i forbindelse med udlejer, som vil søge at lade manglerne udbedre hurtigst.
  • Lejeren er ansvarlig for at det lejede fartøj er tilstrækkelig bemandet og føres med god sømandskab.LEJER SKAL TAGE FORSVARLIGT TØJ PÅ SOM ER EGNET TIL AT FÆRDES PÅ EN BÅD MED. STILLETHÆLE, SORTE SÅLE SOM LAVER SORTE STRIBER ER IKKE EGNET. BUKSER SOM SMITTER AF NÅR DE ER VÅDE ELLER BUKSER MED KNAPPER SOM GIVER RIDSER ER HELLER IKKE EGNET. TASKER SOM HAR STORE KNOPPER PÅ BEDES UNDLADES ELLER HÅNDTERES MEGET FORSVARLIGT.
  • Lejeren er ansvarlig for at det lejede fartøj ikke anvendes til formål, der strider mod gældende lovgivning.
  • Før lejeren overtager fartøjet, gennemgås fartøjets udstyr med bådejeren. Såvel udlejer samt lejer underskriver overdragelsesprotokollen. Lejeren skal sikre sig, at evt. fejl og mangler noteres i protokollen. Lejer erkender ved sin underskrift, at båden og dens udstyr er godkendt som værende uden synlige fejl og mangler.
  • Fartøjet er ved overtagelsen fyldt op med brændstof og vand samt rengjort. Fartøjet skal afleveres i samme stand. Ved afleveringen gennemgås udstyrslisten på ny. Udlejer er herefter berettiget til at modregne erstatningskrav vedrørende opståede fejl og mangler, eller krav fra tredjepart i depositum, førend dette udbetales.
  • Såfremt fartøjet ikke er rengjort og opryddet ved afleveringen, forbeholder udlejer sig ret til, for lejers regning at lade fartøjet rengøre/oprydde. Omkostninger herfor udgør normalt mindst kr. 400,-, afhængig af bådens størrelse. Båden betragtes ikke som afleveret, førend rengøring/oprydning har fundet sted. Omkostningerne i forbindelse med rengøring/oprydning kan ligeledes modregnes i depositum. (19 ud af 20 gange tager vi betaling for rengøring ) Da det ofte ikke er ok.
  • Bådlejer hæfter for alle skader på båd og udrustning, også følgeskader, der er forårsaget af bådlejer eller bådlejers besætning og som ikke dækkes af forsikringen. Bådlejer vil sikre at:
  • kun det maximalt antal tilladte personer er ombord.
  • kun under motor at anløbe/afsejle havne.
  • ikke at ændre på båd og udrustning.
  • bådens logbog føres.
  • anløbe og blive i sikker havn ved vindstyrke 14 m/s eller mere.
  • båden må ikke videreudlejes.
  • efter eventuel grundstødning eller kollision at anløbe nærmeste havn og få foretaget en grundig undersøgelse af eventuel skadesomfang før videre sejlads. Omkostninger herved bæres af lejer.
  • ikke at ankre ved åben kyst uden iagttagelse af størst mulig sikkerhed.
  • at sejlføring ikke udsætter mast og rig for overbelastning.
  • ikke uden tilladelse at medføre husdyr.
  • dagligt at kontrollere motorens oliestand (manglende olie dækkes ikke af forsikring og er derfor lejers ansvar), samt ikke at sejle under motor ved krængning over 10 grader

LARSEN YACHT CHARTER STANDARD LEJEBETINGELSER 2008.​​